ปี  2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2560 คะแนนปี 2561 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 51,500 51,500
2 2 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 31,750 31,750
3 3 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 25,100 25,100
4 4 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 23,100 23,100
5 5 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 22,150 22,150
6 6 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 17,800 17,800
7 7 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 14,850 14,850
8 8 นาย พชร   มาเยอะ 0 13,850 13,850
9 9 นาย นพดล   นภจร 0 11,750 11,750
10 10 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 9,950 9,950
11 11 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 9,400 9,400
12 12 นาย นพดล   แสงนิล 0 9,200 9,200
13 13 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 9,050 9,050
14 14 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 8,850 8,850
15 15 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 8,450 8,450
16 16 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 8,150 8,150
17 17 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 7,950 7,950
18 18 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 7,600 7,600
19 19 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 7,150 7,150
20 20 STUART   PETTMAN 0 7,000 7,000
T21 T21 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 6,800 6,800
T21 T21 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 6,800 6,800
T21 T21 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 6,800 6,800
T24 T24 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 6,450 6,450
T24 T24 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 6,450 6,450
26 26 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 6,350 6,350
27 27 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 6,050 6,050
T28 T28 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 5,900 5,900
T28 T28 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 5,900 5,900
T28 T28 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 5,900 5,900
T28 T28 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 5,900 5,900
T28 T28 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 5,900 5,900
T33 T33 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 5,750 5,750
T33 T33 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 5,750 5,750
T35 T35 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 4,850 4,850
T35 T35 นาย นคร   ชาพล 0 4,850 4,850
37 37 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 4,650 4,650
38 38 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 4,600 4,600
T39 T39 นาย วินัย   ทองราย 0 4,450 4,450
T39 T39 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 4,450 4,450
41 41 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 4,250 4,250
T42 T42 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 4,100 4,100
T42 T42 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 4,100 4,100
T42 T42 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 4,100 4,100
T42 T42 นาย มังกร   สมบัติ 0 4,100 4,100
46 46 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 3,750 3,750
47 47 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 3,700 3,700
T48 T48 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 3,500 3,500
T48 T48 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 3,500 3,500
T50 T50 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 3,350 3,350
T50 T50 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 3,350 3,350
T52 T52 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 3,150 3,150
T52 T52 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 3,150 3,150
T54 T54 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 3,000 3,000
T54 T54 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 3,000 3,000
T54 T54 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 3,000 3,000
57 57 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 2,950 2,950
T58 T58 นาย พีร   ปานประยูร 0 2,600 2,600
T58 T58 นาย วราพงษ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 2,600 2,600
T58 T58 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 2,600 2,600
T58 T58 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 2,600 2,600
T58 T58 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
T63 T63 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 2,250 2,250
T63 T63 นาย คงเดช   อุสาหะสว่างกุล 0 2,250 2,250
T63 T63 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 2,250 2,250
T63 T63 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 2,250 2,250
T63 T63 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 2,250 2,250
T63 T63 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 2,250 2,250
T63 T63 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 2,250 2,250
T63 T63 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 2,250 2,250
T71 T71 นาย กันตชาติ   เอื้อพงษ์พันธุ์ 0 1,850 1,850
T71 T71 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 1,850 1,850
T73 T73 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 1,650 1,650
T73 T73 นาย นพพล   แสงคำ 0 1,650 1,650
T75 T75 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 1,500 1,500
T75 T75 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 1,500 1,500
T75 T75 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 0 1,500 1,500
T75 T75 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 1,500 1,500
T75 T75 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 1,500 1,500
T75 T75 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 1,500 1,500
T75 T75 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 1,500 1,500
T75 T75 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,500 1,500
T83 T83 นาย อำนวยพร   โชติพงษ์ 0 1,100 1,100
T83 T83 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 0 1,100 1,100
T85 T85 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 0 750 750
T85 T85 นาย วรทัศน์   สิทธิสารวัฒนชัย 0 750 750
T85 T85 ด.ญ. ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 750 750
T85 T85 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 750 750
T85 T85 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 750 750
T85 T85 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 0 750 750
T85 T85 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 750 750
T85 T85 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 750 750
T85 T85 นาย ศุภวัฒน์   เกียรติศาสน์ 0 750 750
T85 T85 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 750 750
T85 T85 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 750 750
T85 T85 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 750 750
T85 T85 นาย รชต   ขันตี 0 750 750
T85 T85 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 750 750
T85 T85 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 0 750 750
T85 T85 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 750 750
T85 T85 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 750 750
T85 T85 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 750 750
T85 T85 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 750 750
T85 T85 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 750 750
T85 T85 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 750 750
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com