อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2563 คะแนนปี 2564 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 147,506 20,000 167,506
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 79,955 5,000 84,955
3 3 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 50,499 1,650 52,149
4 4 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 47,002 3,000 50,002
5 5 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 41,440 3,000 44,440
6 6 STUART   PETTMAN 42,104 1,650 43,754
7 8 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 36,453 750 37,203
8 9 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 34,898 1,650 36,548
9 7 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 34,596 1,100 35,696
10 13 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 20,091 8,000 28,091
12 12 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 22,445 3,000 25,445
14 21 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 19,539 5,000 24,539
15 15 นาย มงคล   จูยิ้ม 23,138 750 23,888
11 10 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 22,450 1,100 23,550
13 11 นาย พชร   มาเยอะ 22,247 1,100 23,347
17 17 นาย จงรักษ์   บุญรอด 22,040 1,100 23,140
18 20 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 21,375 1,650 23,025
16 14 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 23,001 0 23,001
20 18 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 20,737 1,100 21,837
19 19 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 19,942 1,100 21,042
21 22 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 19,193 1,100 20,293
22 23 นาย นพดล   นภจร 16,035 1,650 17,685
23 25 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 16,736 750 17,486
24 24 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 16,774 0 16,774
25 16 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 14,994 1,650 16,644
26 27 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 15,327 1,100 16,427
27 26 นาย นพดล   แสงนิล 15,530 750 16,280
28 28 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 13,984 1,650 15,634
29 29 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 14,331 750 15,081
30 30 นาย สุชาติ   ภูฆัง 13,932 750 14,682
31 31 นาย นคร   ชาพล 12,728 1,650 14,378
35 36 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 11,812 1,650 13,462
32 32 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 12,676 750 13,426
36 37 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 12,048 1,100 13,148
33 33 นาย ธนพล   บุญปลอด 12,183 750 12,933
34 35 นาย พีร   ปานประยูร 11,369 1,100 12,469
37 34 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 10,723 1,100 11,823
38 39 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 9,971 750 10,721
42 47 นาย ตะวัน   พูลทอง 9,357 1,100 10,457
39 38 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 9,654 750 10,404
45 46 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 9,165 750 9,915
41 44 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 9,013 750 9,763
40 41 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 8,779 750 9,529
47 51 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 8,700 750 9,450
48 45 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 9,166 0 9,166
46 43 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 9,120 0 9,120
44 40 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 9,118 0 9,118
49 48 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 8,359 750 9,109
50 49 นาย โอภาส   สุวรรณราช 8,117 750 8,867
51 50 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 8,058 750 8,808
43 42 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 8,011 750 8,761
52 56 นาย ธนภัทร   มะนานวม 7,805 750 8,555
53 52 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 7,922 0 7,922
54 53 นาย วินัย   ทองราย 7,914 0 7,914
55 55 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 7,806 0 7,806
56 60 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 6,492 1,100 7,592
57 57 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 7,510 0 7,510
58 54 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 7,153 0 7,153
59 58 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 6,899 0 6,899
60 63 นาย สงขลา   จริงจิตร 5,910 750 6,660
61 62 นาย กิตติ   มงคลสละ 6,138 0 6,138
62 67 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 5,031 1,100 6,131
63 61 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 5,295 750 6,045
64 59 นาย หริศ   สอนจันทึก 6,033 0 6,033
65 65 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 4,646 750 5,396
66 66 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 5,394 0 5,394
67 68 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 4,943 0 4,943
68 70 นาย ทศพร   เข็มน้อย 4,939 0 4,939
69 64 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 4,923 0 4,923
70 82 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 3,644 1,100 4,744
71 71 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 4,629 0 4,629
72 79 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 3,872 750 4,622
73 72 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 4,552 0 4,552
74 75 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 4,526 0 4,526
75 76 นาย ภาณุ   เทพสง่า 4,196 0 4,196
76 69 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 4,191 0 4,191
77 77 นาย รชต   ขันตี 3,197 750 3,947
78 78 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 3,932 0 3,932
79 73 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 3,801 0 3,801
80 80 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 3,780 0 3,780
81 81 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 3,761 0 3,761
82 83 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 3,537 0 3,537
83 74 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 3,444 0 3,444
84 85 นาย แสงชัย   เสสุตา 3,185 0 3,185
85 86 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 3,184 0 3,184
86 87 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 3,168 0 3,168
87 84 นาย มานพ   สุขสำราญ 2,786 0 2,786
88 88 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 2,678 0 2,678
89 89 นาย จิราวุธ   พลาพล 1,904 750 2,654
90 90 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 2,367 0 2,367
91 105 นาย สมชาย   กาวสำราญ 1,229 750 1,979
92 91 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 1,177 750 1,927
93 93 นาย พงศกร   สมจิตต์ 1,913 0 1,913
94 94 นาย มนัสวิน   เพชรมาลัยกุล 1,824 0 1,824
95 95 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 1,671 0 1,671
96 98 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 1,659 0 1,659
97 99 นาย ธณาดล   ผมประทุม 1,652 0 1,652
98 100 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 1,650 0 1,650
99 101 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 1,649 0 1,649
100 102 นาย มังกร   สมบัติ 1,647 0 1,647
101 103 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 1,646 0 1,646
102 126 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 820 750 1,570
103 92 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 1,175 0 1,175
104 106 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,165 0 1,165
105 107 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 1,164 0 1,164
106 108 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 1,162 0 1,162
107 109 นาย องอาจ   ฝอฝน 1,103 0 1,103
108 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 1,100 1,100
109 110 นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 1,002 0 1,002
110 111 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 1,001 0 1,001
111 96 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 920 0 920
112 97 นาย อนิรุตต์   โตลิด 919 0 919
113 112 นาย นพพล   ทำสวน 908 0 908
114 113 นาย ณัฐพล   เกื้อสุนทรวานนท์ 907 0 907
115 114 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 906 0 906
116 116 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 903 0 903
117 118 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 898 0 898
118 119 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 895 0 895
119 120 นาย ไพบูรณ์   โกมล 893 0 893
120 121 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 891 0 891
121 122 นาย สัญญา   สุดรอด 887 0 887
122 123 นาย ทัชนันทน์   สุริโย 886 0 886
123 124 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 880 0 880
124 125 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 825 0 825
125 127 นาย ดนัย   อรรถวสุ 795 0 795
126 128 นาย สรายุทธ์   ศรีเมือง 782 0 782
127 129 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 752 0 752
128 130 นาย พิพัฒน์   ปานพุ่ม 751 0 751
T129 นาย ขจร   พับขำ 0 750 750
T129 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 750 750
131 104 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 166 0 166
132 115 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 155 0 155
133 117 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 151 0 151
Go to www.cuethong.com