อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2566 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 92,925 0 92,925
2 2 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 77,706 0 77,706
3 3 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 71,148 0 71,148
4 4 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 70,305 0 70,305
5 5 นาย สงขลา   จริงจิตร 56,360 0 56,360
6 6 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 54,246 0 54,246
7 7 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 42,861 0 42,861
8 8 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 40,543 0 40,543
9 9 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 37,845 0 37,845
10 10 นาย วินัย   ทองราย 35,814 0 35,814
11 11 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 33,002 0 33,002
12 12 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 31,841 0 31,841
13 13 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 30,600 0 30,600
14 14 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 29,840 0 29,840
15 15 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 27,792 0 27,792
16 16 นาย จงรักษ์   บุญรอด 25,140 0 25,140
17 17 นาย นพดล   นภจร 24,735 0 24,735
18 18 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 24,553 0 24,553
19 19 นาย พชร   มาเยอะ 21,247 0 21,247
20 20 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 21,049 0 21,049
21 21 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 20,727 0 20,727
22 22 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 19,487 0 19,487
23 23 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 17,931 0 17,931
24 24 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 16,576 0 16,576
25 25 นาย อเนกธนา   แสงนิล 16,230 0 16,230
26 26 นาย จุมพล   สัพพัญญู 15,828 0 15,828
27 27 นาย ธนพล   บุญปลอด 15,683 0 15,683
28 28 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 14,534 0 14,534
29 29 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 14,494 0 14,494
30 30 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 14,079 0 14,079
31 31 นาย รชต   ขันตี 13,097 0 13,097
32 32 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 13,082 0 13,082
33 33 นาย ธนภัทร   มะนานวม 12,555 0 12,555
34 34 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 12,199 0 12,199
35 35 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 12,094 0 12,094
36 36 นาย ปัณณธร   สุขสำราญ 12,016 0 12,016
37 37 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 12,013 0 12,013
38 38 นาย ทศพร   เข็มน้อย 11,489 0 11,489
39 39 STUART   PETTMAN 11,154 0 11,154
40 40 นาย นคร   ชาพล 11,078 0 11,078
41 41 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 10,871 0 10,871
42 42 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 10,700 0 10,700
43 43 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 10,562 0 10,562
44 44 นาย ภาณุ   เทพสง่า 10,446 0 10,446
45 45 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 10,198 0 10,198
46 46 นาย พีร   ปานประยูร 9,819 0 9,819
47 47 นาย มงคล   จูยิ้ม 9,638 0 9,638
48 48 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 9,442 0 9,442
49 49 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 9,386 0 9,386
50 50 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 8,979 0 8,979
51 51 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 8,781 0 8,781
52 52 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 8,558 0 8,558
53 53 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 8,365 0 8,365
54 54 นาย พงศกร   สมจิตต์ 8,163 0 8,163
55 55 นาย ตะวัน   พูลทอง 8,107 0 8,107
56 56 นาย จิราวุธ   พลาพล 7,904 0 7,904
57 57 นาย วัฒนา   ภู่โอบอ้อม 7,900 0 7,900
58 58 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 7,873 0 7,873
59 59 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 7,718 0 7,718
60 60 นาย โอภาส   สุวรรณราช 7,717 0 7,717
61 61 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 7,606 0 7,606
62 62 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 7,195 0 7,195
63 63 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 7,089 0 7,089
64 64 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 7,022 0 7,022
65 65 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 7,004 0 7,004
66 66 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 6,444 0 6,444
67 67 นาย หริศ   สอนจันทึก 6,283 0 6,283
68 68 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 5,927 0 5,927
69 69 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 5,870 0 5,870
70 70 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 5,309 0 5,309
71 71 นาย ฐิติพงศ์   จุลศักดิ์ 5,250 0 5,250
72 72 นาย นิธิศพงศ์   โฮมภิรมย์ 4,961 0 4,961
73 73 นาย เมธี   เตชะธนะไพบูลย์ 4,750 0 4,750
74 74 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 4,702 0 4,702
75 75 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 4,660 0 4,660
76 76 นาย พันธกานต์   คำเวียง 4,585 0 4,585
77 77 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 4,450 0 4,450
78 78 นาย ธณาดล   ผมประทุม 4,252 0 4,252
79 79 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 4,187 0 4,187
80 80 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 4,100 0 4,100
81 81 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 3,950 0 3,950
82 82 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 3,873 0 3,873
83 83 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 3,862 0 3,862
84 84 นาย นิลรวัช   โลหะมาณพ 3,850 0 3,850
85 85 นาย มานพ   สุขสำราญ 3,686 0 3,686
86 86 นาย อนิรุตต์   โตลิด 3,569 0 3,569
87 87 นาย สมชาย   กาวสำราญ 3,479 0 3,479
88 88 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 3,470 0 3,470
89 89 นาย รัตนชัย   ธูปาดิลก 3,385 0 3,385
90 90 นาย ชัชพงศ์   นาสา 3,350 0 3,350
91 91 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 3,296 0 3,296
92 92 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 2,755 0 2,755
93 93 นาย ศิริชัย   ทรัพย์ประเดิมชัย 2,750 0 2,750
94 94 นาย ประวิทย์   วรรณแสง 2,700 0 2,700
95 95 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 2,696 0 2,696
96 96 นาย นพพล   ทำสวน 2,658 0 2,658
97 97 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 2,650 0 2,650
98 98 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 2,635 0 2,635
99 99 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 2,600 0 2,600
100 100 นาย มนัสวินษ์   เพชรมาลัยกุล 2,574 0 2,574
101 101 นาย รภัทรธรณ์   กล่ำบุตร 2,500 0 2,500
102 102 นาย สุชาติ   ภูฆัง 2,482 0 2,482
103 103 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 2,303 0 2,303
104 104 นาย สุพจน์   แสนหล้า 2,300 0 2,300
105 105 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 2,026 0 2,026
106 106 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 1,889 0 1,889
T107 T107 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักธรรม 1,850 0 1,850
T107 T107 นาย ทศพล   สมบูรณ์ 1,850 0 1,850
109 109 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 1,738 0 1,738
110 110 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 1,703 0 1,703
111 111 นาย กิตติ   มงคลสละ 1,688 0 1,688
112 112 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 1,678 0 1,678
113 113 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 1,659 0 1,659
114 114 นาย วัลลภ   เนียมนุช 1,631 0 1,631
T115 T115 นาย ปรีชา   บุญม่วง 1,500 0 1,500
T115 T115 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 1,500 0 1,500
117 117 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,265 0 1,265
118 118 นาย ไชยทรัพย์   กิจเจริญไชย 1,238 0 1,238
119 119 นาย วรัทวินทน์   เศรษฐิยเวคิน 1,100 0 1,100
120 120 นาย ณัชพล   เซียสกุล 1,049 0 1,049
T121 T121 นาย มงคล   แก้วเทียมทอง 1,000 0 1,000
T121 T121 นาย จิรายุ   นาคศรีสังข์ 1,000 0 1,000
T121 T121 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 1,000 0 1,000
T121 T121 นาย ธนกฤต   โชติช่วง 1,000 0 1,000
T121 T121 นาย สมพร   กันธวัง 1,000 0 1,000
126 126 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 952 0 952
127 127 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 951 0 951
128 128 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 941 0 941
129 129 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 921 0 921
130 130 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 917 0 917
131 131 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 901 0 901
132 132 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 891 0 891
133 133 พ.จ.ต. เชษฐา   นามประเวช 884 0 884
134 134 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 880 0 880
135 135 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 875 0 875
136 136 นาย พีรยุทธ์   โฉมยา 858 0 858
137 137 นาย ณัฐดนัย   มะนานวม 801 0 801
138 138 นาย สรวรรษ   จิระพงษ์ 760 0 760
T139 T139 นาย เจริญ   จันทร์ศรี 750 0 750
T139 T139 นาย สุธี   ธรรมกิจ 750 0 750
T139 T139 นาย กสิณ   ปี่เพราะ 750 0 750
T139 T139 นาย ขจร   พับขำ 750 0 750
T139 T139 นาย ยุทธนา   ศรีชนะ 750 0 750
T139 T139 นาย ไตรภพ   เกิดปั้น 750 0 750
Go to www.cuethong.com