ปี  2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2557 คะแนนปี 2558 คะแนนทั้งหมด
1 3 นาย พีร   ปานประยูร 0 7,500 7,500
2 2 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 6,900 6,900
3 1 Mr. Chan   Keng Kwang 0 6,000 6,000
4 4 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 5,500 5,500
5 T6 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 4,800 4,800
6 T6 นาย วงศกร   ตาดเดิม 0 4,700 4,700
7 8 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 4,600 4,600
T8 T10 นาย ศุภกิจ   หิรัญเกื้อ 0 4,300 4,300
T8 5 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 4,300 4,300
T10 9 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 4,200 4,200
T10 T20 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 4,200 4,200
T10 T10 นาย วราพงศ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 4,200 4,200
T13 T14 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 4,100 4,100
T13 T14 นาย กิตติ์ดนัย   วงศ์โชติศตนันท์ 0 4,100 4,100
T13 T14 Mr. Chan   Chee Keong 0 4,100 4,100
16 12 นาย ปริพล   สมบุญ 0 4,000 4,000
T17 T14 นาย ประมวล   ชยาภิวัฒน์ 0 3,900 3,900
T17 T20 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 3,900 3,900
T19 19 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 3,800 3,800
T19 T14 นาย ภูริภัทร์   หิมพานต์ 0 3,800 3,800
T19 13 นาย พัฒนา   พีระพันธุ์ 0 3,800 3,800
22 T20 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 3,700 3,700
23 T26 นาย สุรศักดิ์   ภูแฉล้ม 0 3,600 3,600
24 T23 นาย วิเชียร   ช้างทอง 0 3,400 3,400
T25 25 นาย แกรห์ม   เคย์ 0 3,300 3,300
T25 T29 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 3,300 3,300
T25 T26 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 3,300 3,300
T25 T29 นาย อภิเทพ   ทแกล้วพันธ์ 0 3,300 3,300
T29 T33 ด.ญ. ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 3,200 3,200
T29 T33 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 3,200 3,200
T29 T29 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 3,200 3,200
T32 T29 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 3,100 3,100
T32 T38 นาย ภานุวัตร   จิตต์ดี 0 3,100 3,100
T34 T50 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ 0 3,000 3,000
T34 T38 นาย โกสิยพงศ์   สงวนวงศ์ 0 3,000 3,000
T34 T38 นาย ธนากร   เรียนไธสง 0 3,000 3,000
T34 T50 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 3,000 3,000
T34 T38 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 3,000 3,000
T34 T38 นาย บริพัตร   ประสพ 0 3,000 3,000
T34 T38 นาย วินัย   ทองราย 0 3,000 3,000
T34 T38 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 3,000 3,000
T34 T33 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 3,000 3,000
T34 T38 นาย สุรภูมิ   ธีรัฐตินันท์ 0 3,000 3,000
T34 T38 นาย จักราวุธ   คูมหานาคา 0 3,000 3,000
T34 T33 นาย นุกูล   ติยะกิจ 0 3,000 3,000
T34 STUART   PETTMAN 0 3,000 3,000
T47 T50 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 2,900 2,900
T47 T50 นาย ญาณภัทร์   วิลัยธัญญา 0 2,900 2,900
T47 T38 นาย พรณรงค์   ชูนุกูลวงศ์ 0 2,900 2,900
T47 T50 นาย กฤษณะ   จำปีทอง 0 2,900 2,900
T47 T50 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 0 2,900 2,900
T47 T50 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 0 2,900 2,900
T47 T38 นาย พรพงษ์   ปานรักษ์ 0 2,900 2,900
T47 T50 นาย กวีวัฒน์   กมลเชษฐ์ 0 2,900 2,900
T47 T23 Mr. Marvin   Lim 0 2,900 2,900
T47 T38 นาย ชาญชัย   สิริบำรุงเมือง 0 2,900 2,900
T57 T50 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 2,800 2,800
T57 T50 นาย เศกฤทธิ์   มะลิวัลย์ 0 2,800 2,800
T57 T50 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 2,800 2,800
T57 T70 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 2,800 2,800
T57 T64 นาย วัฒนา   เปล่งดีสกุล 0 2,800 2,800
T57 T64 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 0 2,800 2,800
T57 T50 พ.จ.อ. อนุชา   นาคยันยงค์ 0 2,800 2,800
T57 T50 นาย ณัฏฐชัย   แสนฤทธิ์ 0 2,800 2,800
T65 T64 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 0 2,700 2,700
T65 T26 พ.จ.อ. สัจจา   ถมังกิจ 0 2,700 2,700
T65 T64 นาย ธวัชชัย   ใคร่นุ่นนา 0 2,700 2,700
T65 T70 นาย กิตติ   โกศลยุทธสาร 0 2,700 2,700
T69 T77 นาย ศักดิ์ชัย   เรืองรุ่ง 0 2,600 2,600
T69 T70 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 0 2,600 2,600
T69 T70 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 2,600 2,600
T69 T70 นาย ธีระวัฒน์   ปิ่นทองคำ 0 2,600 2,600
T73 T77 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 2,500 2,500
T73 T33 นาย เมษา   กุลทอง 0 2,500 2,500
75 T93 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 2,400 2,400
T76 T50 นาย ณัฐพงศ์   มณีรัตนรุ่งเรือง 0 2,300 2,300
T76 T81 นาย บุญถึง   รสองุ่น 0 2,300 2,300
T78 T64 นาย ธนาดล   ผมประทุม 0 2,200 2,200
T78 T64 นาย ศิริศักดิ์   สุทธิสาคร 0 2,200 2,200
T80 T70 นาย กิตติพงษ์   สันติเลิศ 0 2,100 2,100
T80 T83 นาย ภาสวิชญ์   สกุลชล 0 2,100 2,100
T80 T70 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 2,100 2,100
T80 T142 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 2,100 2,100
T80 T83 นาย ฐิติพันธ์   สมบุญ 0 2,100 2,100
T80 T93 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรการ 0 2,100 2,100
T80 T93 นาย อำนวยพร   โชติพงษ์ 0 2,100 2,100
T87 T86 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 0 2,000 2,000
T87 T77 นาย ณัฐพงษ์   ช่องประเสริฐ 0 2,000 2,000
T87 T77 นาย โดมพล   เฉลิมช่วง 0 2,000 2,000
90 89 นาย วิรัช   จันทร์ฉวี 0 1,900 1,900
91 T81 นาย ภมร   แซ่เล้า 0 1,800 1,800
T92 T111 นาย ธนิต   เหลืองภูมิยุทธ 0 1,700 1,700
T92 T100 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 1,700 1,700
T92 T93 นาย ธวัช   เกียรติศาสน์ 0 1,700 1,700
T92 T100 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 1,700 1,700
T92 T111 นาย ภาดร   ชุติพงษ์วิเวท 0 1,700 1,700
T97 T111 นาย ประเสริฐ   เตชะวิจิตรจารุ 0 1,600 1,600
T97 T100 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 1,600 1,600
T97 T100 นาย บุญดี   เกิดรุ่งเรือง 0 1,600 1,600
T97 T111 ด.ช. วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 1,600 1,600
T97 T83 นาย อานนท์   สอาดลออ 0 1,600 1,600
T97 T111 นาย อติวัฒน์   คำภีร์ 0 1,600 1,600
T97 T100 เด็กชาย กฤตภาส   อินทรวิเชียร 0 1,600 1,600
T104 T111 นาย พุฒิพัฒน์   สุดประเสริฐ 0 1,500 1,500
T104 T86 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย ศิริพงษ์   จิรพัฒน์ภัทรคุณ 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย สัจจา   รัตนดี 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย กิจจา   วัฒนาสุวิสุทธิ์ 0 1,500 1,500
T104 T111 ด.ช. นพพล   ทำสวน 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย ณัฐพล   สมรูป 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย เกริกกฤษณ์   อินทร์ขำวงค์ 0 1,500 1,500
T104 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย ภานุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 1,500 1,500
T104 T86 นาย กวีวิน   บุญญวศิฏ 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย พลวัฒน์   เกิดสินธุ์ 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย อนุรักษ์   จีนสุกแสง 0 1,500 1,500
T104 T111 Mr. ฺBHUPINDER   MONGA SINGH 0 1,500 1,500
T104 T111 นาย พิษณุ   นามภูเขียว 0 1,500 1,500
T119 T90 นาย สมภพ   พึ่งคร้าม 0 1,300 1,300
T119 T90 นาย ณฤทธิ์   เขียวเภกา 0 1,300 1,300
T119 T90 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักษ์ธรรม 0 1,300 1,300
T122 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 1,200 1,200
T122 T93 นาย ชาญวุฒิ   ปิติพงศ์ภักดี 0 1,200 1,200
T122 T93 นาย ธงไท   เทพสุวรรณ 0 1,200 1,200
T122 T93 นาย เอกราช   จารุวงษ์เสถียร 0 1,200 1,200
T126 T100 นาย ภักดี   ณะจันทร์ 0 1,100 1,100
T126 T100 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 0 1,100 1,100
T126 T100 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 1,100 1,100
T126 T100 นาย วิทย์   หวังวงศ์วิโรจน์ 0 1,100 1,100
T126 T100 นาย สุภักดิ์   จันทร์อินทร์ 0 1,100 1,100
T126 T149 นาย สมภพ   ชวฤทธิ์เลิศสกุล 0 1,100 1,100
T126 T100 นาย จิรายุทธ   นพรุจิกุล 0 1,100 1,100
T133 T111 นาย กฤษณ์   ประสงค์เจริญ 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย ฉัตรชัย   เอี่ยวสังข์ 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย สุชาติ   แซ่เฮ้ง 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย ทศพล   ตันเจริญ 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย ชุติกุล   พัฒนเจริญ 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย ไกรวิชญ์   พานแก้ว 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย วรพันธุ์   แพงเพ็ชร 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย ธีรกานต์   ศรีภูธร 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย ธนานันท์   กลั่นขจร 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย วิวัฒน์   ชาห์ 0 1,000 1,000
T133 T149 Mr. Atsuchi   Sasada 0 1,000 1,000
T133 T111 นาย ประพฤทธิ์   ตั้งอดุลย์รัตน์ 0 1,000 1,000
146 140 Mr. Tommy   Ang 0 900 900
147 141 Mr. Bernard   tey 0 700 700
T148 T142 นาย อชิตพล   ธีระบุตร 0 600 600
T148 T142 นาย ชยพล   บุญอิ่ม 0 600 600
T148 T142 นาย สุรินทร์   รวยดี 0 600 600
T148 T142 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 600 600
T148 T142 นาย ชัยพันธ์   เลิศทรัพย์มั่งคั่ง 0 600 600
นาย ชัยรัตน์   สุทธิกุล 0 600 600
T148 T142 นาย ณรงค์ฤทธื์   สุขประเสริฐ 0 600 600
T154 T149 นาย ณัฐวัชร์   สหวิศิษฏ์ 0 500 500
T154 T149 นาย นัยพล   ฉันทานุกูลวงศ์ 0 500 500
T154 T149 นาย ประวิทย์   ตาเสือ 0 500 500
T154 T149 นาย ศิวพันธุ์   ดีแสน 0 500 500
T154 นาย ทวี   ศรีหนองโคตร 0 500 500
T154 T149 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 0 500 500
T154 T149 นาย พจนที   เจริญสุขพลอยผล 0 500 500
T154 นาย ณัชพล   เซียสกุล 0 500 500
T154 T149 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 500 500
T154 นาย รณยุทธ   ชิตานนท์ 0 500 500
T154 นาย สฎายุ   ผลจิตต์ 0 500 500
T154 นาย ชัยกวีย์   วินันท์สุชาติ 0 500 500
นาย ณกรศุภณ   ตรีโชติ 0 500 500
นาย อาศรม   จินดาพรโสภิต 0 500 500
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com