ปี  2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2556 คะแนนปี 2557 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย พชร   มาเยอะ 0 4,900 4,900
2 2 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 4,500 4,500
3 3 นาย วินัย   ทองราย 0 3,800 3,800
4 4 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 3,600 3,600
5 5 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 3,300 3,300
6 6 นาย ดนัย   อรรถวสุ 0 3,200 3,200
7 7 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 0 3,000 3,000
T8 T8 นาย แกรห์ม   เคย์ 0 2,800 2,800
T8 T8 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 2,800 2,800
10 10 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 2,700 2,700
T11 T11 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 2,500 2,500
T11 T11 นาย วิทย์   หวังวงศ์วิโรจน์ 0 2,500 2,500
T11 T11 นาย ศิริพงษ์   จิรพัฒน์ภัทรคุณ 0 2,500 2,500
T14 T14 นาย กรกต   ทองคำ 0 2,400 2,400
T14 T14 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 0 2,400 2,400
T14 T14 นาย ภานุวัตร   จิตต์ดี 0 2,400 2,400
T17 T17 นาย ธงไท   เทพสุวรรณ 0 2,300 2,300
T17 T17 นาย ประวิทย์   ตาเสือ 0 2,300 2,300
T17 T17 นาย ณัฐพงศ์   มณีรัตนรุ่งเรือง 0 2,300 2,300
T17 T17 นาย ประมวล   ชยาภิวัฒน์ 0 2,300 2,300
T21 T21 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 2,200 2,200
T21 T21 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 2,200 2,200
T23 T23 นาย ธนากร   เรียนไธสง 0 2,100 2,100
T23 T23 นาย สันติ   นาคจันทร์ 0 2,100 2,100
T23 T23 นาย วัชรา   สุชาติกาญจน์ 0 2,100 2,100
T23 T23 นาย วิเชียร   ช้างทอง 0 2,100 2,100
T23 T23 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 2,100 2,100
28 28 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 2,050 2,050
T29 T29 นาย สหรัถ   เจริญศักดิ์ 0 1,900 1,900
T29 T29 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 1,900 1,900
T31 T31 นาย พุฒิพัฒน์   สุดประเสริฐ 0 1,800 1,800
T31 T31 นาย บริพัตร   ประสพ 0 1,800 1,800
T31 T31 นาย ณัฐพงษ์   ช่องประเสริฐ 0 1,800 1,800
T31 T31 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 1,800 1,800
35 35 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 1,750 1,750
T36 T36 นาย ปัญญา   ชุ่มทะโชติ 0 1,700 1,700
T36 T36 นาย ศุภกิจ   หิรัญเกื้อ 0 1,700 1,700
T36 T36 นาย เฉลิมพล   ลัดดากลม 0 1,700 1,700
T36 T36 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 1,700 1,700
T40 T40 นาย อัครพงษ์   ปราณีนิจ 0 1,550 1,550
T40 T40 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 1,550 1,550
T40 T40 นาย พีรบูลย์   พิมพ์ดี 0 1,550 1,550
T43 T43 นาย ปริพล   สมบุญ 0 1,500 1,500
T43 T43 นาย ธวัช   เกียรติศาสน์ 0 1,500 1,500
T43 T43 นาย ธนาดล   ผมประทุม 0 1,500 1,500
T43 T43 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,500 1,500
T47 T47 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 0 1,450 1,450
T47 T47 นาย กิจจา   วัฒนาสุวิสุทธิ์ 0 1,450 1,450
T47 T47 นาย ชัตชัย   ศรีสังข์ 0 1,450 1,450
50 50 นาย ศักดิ์ชัย   เรืองรุ่ง 0 1,400 1,400
51 51 นาย สุชาติ   แซ่เฮ้ง 0 1,350 1,350
T52 T52 นาย นนทชัย   ปองสุข 0 1,300 1,300
T52 T52 นาย ดำรงค์เดช   วิภูศิริ 0 1,300 1,300
T52 T52 นาย กิตติพงษ์   สันติเลิศ 0 1,300 1,300
T52 T52 นาย กฤษณ์   ประสงค์เจริญ 0 1,300 1,300
T52 T52 นาย ไววิทย์   คุ้มมณี 0 1,300 1,300
T52 T52 นาย ชินกฤต   เยาว์วรรณศิริ 0 1,300 1,300
T59 T59 นาย ทวี   โพธิ์ทอง 0 1,250 1,250
T59 T59 นาย สุรินทร์   รวยดี 0 1,250 1,250
T59 T59 นาย สมภพ   ชวฤทธิ์เลิศสกุล 0 1,250 1,250
T59 T59 ร.ท. ประจักษ์   ปานอ่อง 0 1,250 1,250
T59 T59 นาย สุวิชา   ศรีโรจน์ 0 1,250 1,250
T59 T59 นาย ชุติกุล   พัฒนเจริญ 0 1,250 1,250
T59 T59 นาย ธัญเทพ   ซึ้งศิริทรัพย์ 0 1,250 1,250
T59 T59 นาย ธนากฤต   วิภาฤทธิ์ภักดี 0 1,250 1,250
T67 T67 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 1,200 1,200
T67 T67 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 1,200 1,200
T67 T67 นาย ณโชคชัย   บุญอิ่ม 0 1,200 1,200
T70 T70 นาย โกสิยพงศ์   สงวนวงศ์ 0 1,150 1,150
T70 T70 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 0 1,150 1,150
T70 T70 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 1,150 1,150
T70 T70 นาย สัจจา   ถมังกิจ 0 1,150 1,150
T70 T70 พ.จ.อ. อนุชา   นาคยันยงค์ 0 1,150 1,150
T70 T70 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 1,150 1,150
T76 T76 นาย บัณฑิต   สนามไชย 0 1,100 1,100
T76 T76 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 1,100 1,100
T76 T76 นาย ธนิต   เหลืองภูมิยุทธ 0 1,100 1,100
T76 T76 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 1,100 1,100
T76 T76 นาย บุญดี   เกิดรุ่งเรือง 0 1,100 1,100
T76 T76 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 1,100 1,100
T52 T52 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 1,050 1,050
82 82 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 0 1,050 1,050
T83 T83 นาย ณรงค์ฤทธิ์   เกษรสิทธิ์ 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย พงศกร   สันทราย 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย นิติพันธ์   ธัญญ์เจริญชัย 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย การัณย์   ธัมมภัสสร 0 1,000 1,000
T88 T88 นาย ภัคคพงค์   ภูธราสิวะจุมพล 0 950 950
T88 T88 นาย ณัฐกิตติ์   อุณหวิชยานนท์ 0 950 950
T88 T88 นาย พิสัณฑ์   ดนัยพิริยะ 0 950 950
T88 T88 นาย ระพีพงศ์   พรชัยสุรีย์ 0 950 950
T88 T88 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 950 950
T88 T88 นาย ชาญชัย   สุขีตานนท์ 0 950 950
T94 T94 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 900 900
T94 T94 นาย เกริกกฤษณ์   อินทร์ขำวงค์ 0 900 900
T94 T94 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 900 900
T94 T94 นาย ชัยทัต   คงสวัสดิ์ 0 900 900
T94 T94 นาย ธวัชชัย   ใคร่นุ่นนา 0 900 900
T99 T99 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 0 850 850
T99 T99 นาย ธรรศพงศ์   กุลพันธ์รังษี 0 850 850
T99 T99 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 850 850
T99 T99 นาย กฤตภาส   หวังแสงทอง 0 850 850
T103 T103 นาย วสันต์   วงศ์ทอง 0 800 800
T103 T103 นาย พรณรงค์   ชูนุกูลวงศ์ 0 800 800
T103 T103 นาย จิรัฏฐ์เดชา   สุขทรัพย์ 0 800 800
T103 T103 นาย ดิลก   ยงวัฒนา 0 800 800
T103 T103 นาย เอกพันธ์   ธนานนท์ 0 800 800
T103 T103 นาย สมภพ   พึ่งคร้าม 0 800 800
T103 T103 นาย เจริญพงศ์   ตระการเกตุ 0 800 800
T103 T103 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 800 800
T111 T111 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 750 750
T111 T111 นาย ญาณภัทร์   วิลัยธัญญา 0 750 750
T111 T111 นาย อนันต์   มงคลกาย 0 750 750
T111 T111 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 750 750
T111 T111 นาย โดมพล   เฉลิมช่วง 0 750 750
T111 T111 จ.อ. ธนวัฒน์   นุกอนรัมย์ 0 750 750
T111 T111 นาย พรเทพ   ศรเสนา 0 750 750
T111 T111 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 750 750
T111 T111 นาย ศิรณรงค์   พันธุ์โลหะ 0 750 750
T111 T111 นาย ภาดร   ชุติพงษ์วิเวท 0 750 750
T111 T111 นาย นพดล   คงสวัสดิ์ 0 750 750
T111 T111 นาย ธีรวัฒน์   จินตกสิกิจ 0 750 750
T123 T123 นาย สมศักดิ์   สุพร 0 700 700
T123 T123 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 0 700 700
T123 T123 นาย ชัยพันธ์   เลิศทรัพย์มั่งคั่ง 0 700 700
T123 T123 นาย วงศกร   ตาดเดิม 0 700 700
T123 T123 นาย อติเทพ   ธัมมภัสสร 0 700 700
T123 T123 นาย ณัฐวุฒิ   อินทุวานิชย์ 0 700 700
T129 T129 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ 0 650 650
T129 T129 นาย พรรษฤทธิ์   ฤกษ์จำรัสกุล 0 650 650
T129 T129 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 650 650
T129 T129 นาย พิชิตศักดิ์   มีมาก 0 650 650
T129 T129 นาย ชุติเทพ   มีชูโภชน์ 0 650 650
T129 T129 ด.ช. นพพล   ทำสวน 0 650 650
T129 T129 นาย เกรียงศักดิ์   ฉิมพานิช 0 650 650
T129 T129 นาย ณัฏฐชัย   แสนฤทธิ์ 0 650 650
T137 T137 นางสาว สิรภัทร   ชิดชมนาท 0 600 600
T137 T137 นาย เศกฤทธิ์   มะลิวัลย์ 0 600 600
T137 T137 นาย ธนภูมิ   รับคำอิน 0 600 600
T137 T137 พจอ. กิตติรัตน์   นวลแก้ว 0 600 600
T137 T137 นาย ทศพล   ตันเจริญ 0 600 600
T137 T137 ด.ช. วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 600 600
T137 T137 นาย ภาสวิชญ์   สกุลชล 0 600 600
T137 T137 นาย เอกราช   จารุวงษ์เสถียร 0 600 600
T137 T137 นาย ชัชชาญ   นาคคะสินธ์ 0 600 600
T137 T137 นาย องอาจ   ฝอฝน 0 600 600
T137 T137 นาย ปองพล   จิระพงษ์ 0 600 600
นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรการ 0 600 600
T148 T148 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 550 550
T148 T148 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 550 550
T148 T148 ด.ญ. ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 550 550
T151 T151 นาย ธนภูมิ   เครืออ่วม 0 500 500
T151 T151 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 0 500 500
T151 T151 นาย ธนวัฒน์   เสริมแสง 0 500 500
T151 T151 นาย พีระพนธ์   ธัญญกิจ 0 500 500
T151 T151 นาย สุวัฒน์   ชูบรรจง 0 500 500
T151 T151 นาย สมควร   ชอลี 0 500 500
T151 T151 นาย พลวัฒน์   เกิดสินธุ์ 0 500 500
T151 T151 นาย ณัชพล   เซียสกุล 0 500 500
T151 T151 นาย ธวัชชัย   สุขเอี่ยม 0 500 500
T151 T151 นาย รัฐพล   คงสุข 0 500 500
T151 T151 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 500 500
T151 T151 นาย พัลลภ   ครึ่งมี 0 500 500
T151 T151 นาย ฐิติพันธ์   สมบุญ 0 500 500
T164 T164 นาย สมเกียรติ   กุลวัฒนาพร 0 450 450
T164 T164 นาย สุภักดิ์   จันทร์อินทร์ 0 450 450
T164 T164 นาย เอกศิษฏ์   พิทักษ์ธนพงษ์ 0 450 450
T164 T164 นาย ศิวพันธุ์   ดีแสน 0 450 450
T164 T164 นาย วินัย   อยู่สุข 0 450 450
T164 T164 นาย ทวี   ศรีหนองโคตร 0 450 450
T164 T164 นาย อำนาจ   รำเพยพงศ์ 0 450 450
T164 T164 นาย กฤษณะ   จำปีทอง 0 450 450
T164 T164 นาย กวีวิน   บุญญวศิฏ 0 450 450
T173 T173 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ 0 400 400
T173 T173 นางสาว อมรรัตน์   อ่วมด้วง 0 400 400
T173 T173 นาย สุรวิชญ์   ตุลาผล 0 400 400
T173 T173 นาย สมศักดิ์   สุขสมบูรณ์ 0 400 400
T173 T173 นาย ประเสริฐ   เตชะวิจิตรจารุ 0 400 400
T173 T173 นาย สุรสิทธิ์   ภูแฉล้ม 0 400 400
T173 T173 นาย ศิริศักดิ์   แสนพูนทรัพย์ 0 400 400
T173 T173 นาย ธวัชชัย   แจ่มฟ้า 0 400 400
T173 T173 นาย ณัฐพล   สมรูป 0 400 400
T173 T173 นาย วรัญญ์ธนัท   เชิญวิริยะกุล 0 400 400
T173 T173 นาย พจนที   เจริญสุขพลอยผล 0 400 400
T173 T173 นาย ภานุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 400 400
T173 T173 นาย ณฤทธิ์   เขียวเภกา 0 400 400
T173 T173 นาย อภิเทพ   ทแกล้วพันธ์ 0 400 400
T173 T173 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 400 400
T173 T173 นาย ยิ่งพิทักษ์   พงษ์พิทักษ์กุล 0 400 400
T173 T173 นาย ธิติพัฒน์   อัศวธีระเกียรติ์ 0 400 400
T173 T173 นาย สุชาติ   ดวงมาตร 0 400 400
T173 T173 นาย ณัฐพล   อ่วมเรืองศรี 0 400 400
นาย พิเชษฐ์   แก้วลอยฟ้า 0 400 400
T192 T192 นาย ปัถย์   ปิยคุณาวัชร 0 350 350
T192 T192 นาย พรเทพ   ลิ้มสิริรุ่งเรือง 0 350 350
T194 T194 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 300 300
T194 T194 นาย สมบูรณ์   ชินวุฒิกุล 0 300 300
T194 T194 นาย ธีระวัฒน์   ปิ่นทองคำ 0 300 300
T194 T194 นาย พลศักดิ์   อ๊อกฉิม 0 300 300
T194 T194 พ.จ.อ. พงศธร   สุริวงค์ 0 300 300
T194 T194 นาย จิรัฏฐ์   ธานินทร์สุรยุทธ 0 300 300
T194 T194 นาย ปัฐพงษ์   แก้วขาว 0 300 300
T194 T194 นาย วุฒิชัย   ผึ่งวิไลเลิศ 0 300 300
T194 T194 นาย พจน์   จินตนาเลิศ 0 300 300
T194 T194 นาย ธนาสิน   เกตุสวัสดิ์ 0 300 300
T194 T194 ด.ช. วิภู   ภูธิศาบดี 0 300 300
T194 T194 นาย ธนนนท์   เจริญเพชรนาค 0 300 300
T206 T206 นาย สัจจา   รัตนดี 0 250 250
T206 T206 นาย สุวิทย์   อาจสด 0 250 250
T206 T206 นาย ธวัชชัย   ทองประทุม 0 250 250
T206 T206 นาย เอกพงษ์   นิธิภิญโญเลิศ 0 250 250
T206 T206 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 0 250 250
T206 T206 นาย วัชระ   แสงอ่วม 0 250 250
T212 T212 นาย ชญานนท์   โล่กิตติธรกุล 0 200 200
T212 T212 นาย วันชัย   เขื่อนแก้ว 0 200 200
T212 T212 นาย วัฒนพล   บูรณวิทยวุฒิ 0 200 200
T212 T212 นาย อนุพงษ์   ตั้งจิตรใส 0 200 200
T212 T212 นาย มานิตย์   สาธรสันติกุล 0 200 200
T212 T212 นาย สมเจตน์   ถิ่นขนอม 0 200 200
T212 T212 นาย สุธี   ศรีอำพันธ์ 0 200 200
T212 T212 นาย นราวิชญ์   ทองแบน 0 200 200
T212 T212 นาย จิรายุทธ   นพรุจิกุล 0 200 200
T212 T212 นาย พุทธิพร   สมิทธพัฒน์ 0 200 200
T212 T212 นาย ณัฐวุฒิ   แสงสว่าง 0 200 200
T212 T212 นาย ปภัทศัก   รัตนาสมจิตร์ 0 200 200
T212 T212 นาย อานนท์   สอาดลออ 0 200 200
T212 T212 นาย กวาง   เหงี่ยนวัน 0 200 200
T212 T212 นาย ณรงค์ศักดิ์   หิรัญเนตร 0 200 200
T212 T212 นาย วรวรรษ   อินทรวนิช 0 200 200
เด็กหญิง ฐิตาภรณ์   นาคแก้ว 0 200 200
นาย เจษฎา   วิริยะธีรกิจ 0 200 200
T228 T228 นาย เอกพจน์   สถิรเมธินทร์ 0 150 150
T228 T228 นาย ฤทธิ์เดช   แหล้ยัง 0 150 150
T228 T228 นาย ชุตินธร   ผ่องพัฒน์ 0 150 150
T228 T228 นาย รชต   ขันตี 0 150 150
T228 T228 นาย สุพจน์   พุทธวงค์ 0 150 150
T228 T228 นาย เกรียงไกร   โชคเสริมวงศ์ 0 150 150
T228 T228 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 0 150 150
T235 T235 นาย มรุต   บุญโต 0 100 100
T235 T235 นาย ฉัตรชัย   เอี่ยวสังข์ 0 100 100
T235 T235 นาย ณัฐชนน   เงาศิริ 0 100 100
T245 T245 น.ส. นุศรา   รัตนมณีพงศ์กุล 0 100 100
T235 T235 นาย พรเทพ   มุสิกชาติ 0 100 100
T235 T235 นาย ขวัญชัย   เรืองรุก 0 100 100
T235 T235 นาย เขตรัตน์   เรืองเกิด 0 100 100
T235 T235 นาย วรพันธุ์   แพงเพ็ชร 0 100 100
T235 T235 นาย ภัทรภูมิ   พรพิพัฒน์กุล 0 100 100
T235 T235 นาย ศิริศักดิ์   โกศัย 0 100 100
T235 T235 นาย อนุวัฒน์   แย้มอำพล 0 100 100
T245 T245 นาย ชาญชัย   ศรีหาวงษ์ 0 50 50
T245 T245 นาย อชิตพล   ธีระบุตร 0 50 50
T245 T245 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 50 50
T245 T245 นาย อำนาจ   ผลสมบัติ 0 50 50
T245 T245 นาย ชลัมพ์   โสมาภา 0 50 50
T245 T245 นาย อนุชา   บัวสุข 0 50 50
T245 T245 นาย ธนชาติ   วุฒิปัญญาเลิศ 0 50 50
T245 T245 นาย สุจินดา   ศรีโมรา 0 50 50
T245 T245 นาย ไกรวิชญ์   พานแก้ว 0 50 50
T245 T245 นาย พงศ์ณธร   ภูริมิตร 0 50 50
T245 T245 นาย ภพพล   ตรีโชติ 0 50 50
T245 T245 นาย ผดุงศักดิ์   สมัชชัย 0 50 50
T245 T245 นาย รชต   อินทรปาลิต 0 50 50
นาย สกลเกียรติ   นาคแก้ว 0 50 50
T245 T245 นาย วัชระ   ปั้นประสงค์ 0 50 50
นาย พิสรร   ปรีดีย์ 0 50 50
นาย อติวัฒน์   คำภีร์ 0 50 50
นาย บุญตระกูล   ทองนนท์ 0 50 50
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com