ปี  2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2556 คะแนนปี 2557 คะแนนทั้งหมด
T1 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 4,200 4,200
T1 นาย พชร   มาเยอะ 0 4,200 4,200
3 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 2,700 2,700
4 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 0 2,400 2,400
5 นาย กรกต   ทองคำ 0 2,100 2,100
6 นาย ดนัย   อรรถวสุ 0 2,000 2,000
7 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 1,900 1,900
T8 นาย ธนากร   เรียนไธสง 0 1,800 1,800
T8 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 1,800 1,800
T8 นาย ศิริพงษ์   จิรพัฒน์ภัทรคุณ 0 1,800 1,800
T8 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 1,800 1,800
T8 นาย วินัย   ทองราย 0 1,800 1,800
T8 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 1,800 1,800
14 นาย ภานุวัตร   จิตต์ดี 0 1,700 1,700
T15 นาย แกรห์ม   เคย์ 0 1,600 1,600
T15 นาย วิทย์   หวังวงศ์วิโรจน์ 0 1,600 1,600
T15 นาย ธงไท   เทพสุวรรณ 0 1,600 1,600
T15 นาย ประวิทย์   ตาเสือ 0 1,600 1,600
T15 นาย ประมวล   ชยาภิวัฒน์ 0 1,600 1,600
T20 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 1,500 1,500
T20 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 1,500 1,500
T20 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 1,500 1,500
T23 นาย สันติ   นาคจันทร์ 0 1,400 1,400
T23 นาย ปัญญา   ชุ่มทะโชติ 0 1,400 1,400
T23 นาย ศุภกิจ   หิรัญเกื้อ 0 1,400 1,400
T23 นาย วัชรา   สุชาติกาญจน์ 0 1,400 1,400
T23 นาย วิเชียร   ช้างทอง 0 1,400 1,400
T23 นาย ณัฐพงศ์   มณีรัตนรุ่งเรือง 0 1,400 1,400
T23 นาย เฉลิมพล   ลัดดากลม 0 1,400 1,400
T23 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 1,400 1,400
T31 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 1,200 1,200
T31 นาย พุฒิพัฒน์   สุดประเสริฐ 0 1,200 1,200
T31 นาย บริพัตร   ประสพ 0 1,200 1,200
T31 นาย สหรัถ   เจริญศักดิ์ 0 1,200 1,200
T31 นาย ณัฐพงษ์   ช่องประเสริฐ 0 1,200 1,200
T31 นาย ชัตชัย   ศรีสังข์ 0 1,200 1,200
T31 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 1,200 1,200
38 นาย สุชาติ   แซ่เฮ้ง 0 1,100 1,100
39 นาย ไววิทย์   คุ้มมณี 0 1,050 1,050
T40 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 1,000 1,000
T40 นาย ณรงค์ฤทธิ์   เกษรสิทธิ์ 0 1,000 1,000
T40 นาย สุรินทร์   รวยดี 0 1,000 1,000
T40 ร.ท. ประจักษ์   ปานอ่อง 0 1,000 1,000
T40 นาย สุวิชา   ศรีโรจน์ 0 1,000 1,000
T40 นาย ชุติกุล   พัฒนเจริญ 0 1,000 1,000
T40 นาย ธนากฤต   วิภาฤทธิ์ภักดี 0 1,000 1,000
47 นาย อัครพงษ์   ปราณีนิจ 0 950 950
T48 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 900 900
T48 นาย โกสิยพงศ์   สงวนวงศ์ 0 900 900
T48 นาย ธวัช   เกียรติศาสน์ 0 900 900
T48 นาย ธนาดล   ผมประทุม 0 900 900
T48 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 900 900
T48 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 900 900
T48 พ.จ.อ. อนุชา   นาคยันยงค์ 0 900 900
T55 นาย บัณฑิต   สนามไชย 0 850 850
T55 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 850 850
T55 นาย ธนิต   เหลืองภูมิยุทธ 0 850 850
T55 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 0 850 850
T55 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 0 850 850
T55 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 850 850
T55 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 0 850 850
T55 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 850 850
T55 นาย พีรบูลย์   พิมพ์ดี 0 850 850
T55 นาย บุญดี   เกิดรุ่งเรือง 0 850 850
T55 นาย กิจจา   วัฒนาสุวิสุทธิ์ 0 850 850
T55 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 850 850
T67 นาย ปริพล   สมบุญ 0 800 800
T67 นาย วสันต์   วงศ์ทอง 0 800 800
T67 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 800 800
T67 นาย นนทชัย   ปองสุข 0 800 800
T67 นาย ดำรงค์เดช   วิภูศิริ 0 800 800
T67 นาย กฤษณ์   ประสงค์เจริญ 0 800 800
T67 นาย การัณย์   ธัมมภัสสร 0 800 800
T74 นาย ภัคคพงค์   ภูธราสิวะจุมพล 0 750 750
T74 นาย ทวี   โพธิ์ทอง 0 750 750
T74 นาย ณัฐกิตติ์   อุณหวิชยานนท์ 0 750 750
T74 นาย พิสัณฑ์   ดนัยพิริยะ 0 750 750
T74 นาย สมภพ   ชวฤทธิ์เลิศสกุล 0 750 750
T74 นาย ระพีพงศ์   พรชัยสุรีย์ 0 750 750
T74 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 750 750
T74 นาย ชาญชัย   สุขีตานนท์ 0 750 750
T74 นาย ธัญเทพ   ซึ้งศิริทรัพย์ 0 750 750
T74 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 750 750
T74 นาย ศิรณรงค์   พันธุ์โลหะ 0 750 750
T85 นาย สมศักดิ์   สุพร 0 700 700
T85 นาย กิตติพงษ์   สันติเลิศ 0 700 700
T85 นาย ณโชคชัย   บุญอิ่ม 0 700 700
T85 นาย เกริกกฤษณ์   อินทร์ขำวงค์ 0 700 700
T85 นาย วงศกร   ตาดเดิม 0 700 700
T85 นาย ชัยทัต   คงสวัสดิ์ 0 700 700
T91 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ 0 650 650
T91 นาย ธรรศพงศ์   กุลพันธ์รังษี 0 650 650
T91 นาย กฤตภาส   หวังแสงทอง 0 650 650
T91 นาย สัจจา   ถมังกิจ 0 650 650
T91 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 650 650
T96 นางสาว สิรภัทร   ชิดชมนาท 0 600 600
T96 นาย ญาณภัทร์   วิลัยธัญญา 0 600 600
T96 นาย จิรัฏฐ์เดชา   สุขทรัพย์ 0 600 600
T96 นาย สมภพ   พึ่งคร้าม 0 600 600
T96 นาย เศกฤทธิ์   มะลิวัลย์ 0 600 600
T96 นาย ธนภูมิ   รับคำอิน 0 600 600
T96 นาย อนันต์   มงคลกาย 0 600 600
T96 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 600 600
T96 นาย โดมพล   เฉลิมช่วง 0 600 600
T96 จ.อ. ธนวัฒน์   นุกอนรัมย์ 0 600 600
T96 นาย พรเทพ   ศรเสนา 0 600 600
T96 นาย พงศกร   สันทราย 0 600 600
T96 นาย นิติพันธ์   ธัญญ์เจริญชัย 0 600 600
T96 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 600 600
T96 นาย ภาดร   ชุติพงษ์วิเวท 0 600 600
T96 นาย นพดล   คงสวัสดิ์ 0 600 600
T96 นาย ชินกฤต   เยาว์วรรณศิริ 0 600 600
T96 นาย ธีรวัฒน์   จินตกสิกิจ 0 600 600
T96 นาย องอาจ   ฝอฝน 0 600 600
T96 นาย ปองพล   จิระพงษ์ 0 600 600
116 ด.ญ. ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 550 550
T117 นาย ศักดิ์ชัย   เรืองรุ่ง 0 500 500
T117 นาย พรรษฤทธิ์   ฤกษ์จำรัสกุล 0 500 500
T117 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 500 500
T117 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 500 500
T117 นาย ชุติเทพ   มีชูโภชน์ 0 500 500
T117 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 0 500 500
T117 นาย พีระพนธ์   ธัญญกิจ 0 500 500
T117 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 500 500
T117 นาย เกรียงศักดิ์   ฉิมพานิช 0 500 500
T117 นาย สุวัฒน์   ชูบรรจง 0 500 500
T117 นาย ณัชพล   เซียสกุล 0 500 500
T117 นาย ธวัชชัย   สุขเอี่ยม 0 500 500
T117 นาย ณัฏฐชัย   แสนฤทธิ์ 0 500 500
T130 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 0 450 450
T130 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 450 450
T130 ด.ช. วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 450 450
T130 นาย ภาสวิชญ์   สกุลชล 0 450 450
T130 นาย เอกราช   จารุวงษ์เสถียร 0 450 450
T135 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ 0 400 400
T135 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 400 400
T135 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 400 400
T135 นางสาว อมรรัตน์   อ่วมด้วง 0 400 400
T135 นาย สุรวิชญ์   ตุลาผล 0 400 400
T135 นาย พรณรงค์   ชูนุกูลวงศ์ 0 400 400
T135 นาย ดิลก   ยงวัฒนา 0 400 400
T135 นาย เอกพันธ์   ธนานนท์ 0 400 400
T135 นาย สุรสิทธิ์   ภูแฉล้ม 0 400 400
T135 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 400 400
T135 นาย เจริญพงศ์   ตระการเกตุ 0 400 400
T135 นาย ธนวัฒน์   เสริมแสง 0 400 400
T135 นาย ชัยพันธ์   เลิศทรัพย์มั่งคั่ง 0 400 400
T135 นาย อภิเทพ   ทแกล้วพันธ์ 0 400 400
T135 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 400 400
T135 นาย อติเทพ   ธัมมภัสสร 0 400 400
T135 นาย ณัฐวุฒิ   อินทุวานิชย์ 0 400 400
T135 นาย ณัฐพล   อ่วมเรืองศรี 0 400 400
T153 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 350 350
T153 นาย สุภักดิ์   จันทร์อินทร์ 0 350 350
T153 นาย ศิวพันธุ์   ดีแสน 0 350 350
T153 นาย วินัย   อยู่สุข 0 350 350
T153 นาย พิชิตศักดิ์   มีมาก 0 350 350
T153 นาย ทวี   ศรีหนองโคตร 0 350 350
T153 ด.ช. นพพล   ทำสวน 0 350 350
T153 นาย อำนาจ   รำเพยพงศ์ 0 350 350
T153 นาย กฤษณะ   จำปีทอง 0 350 350
T153 นาย พรเทพ   ลิ้มสิริรุ่งเรือง 0 350 350
T153 นาย กวีวิน   บุญญวศิฏ 0 350 350
T164 นาย สมศักดิ์   สุขสมบูรณ์ 0 300 300
T164 นาย ธนภูมิ   เครืออ่วม 0 300 300
T164 นาย ศิริศักดิ์   แสนพูนทรัพย์ 0 300 300
T164 นาย สมบูรณ์   ชินวุฒิกุล 0 300 300
T164 นาย ธีระวัฒน์   ปิ่นทองคำ 0 300 300
T164 พจอ. กิตติรัตน์   นวลแก้ว 0 300 300
T164 นาย ทศพล   ตันเจริญ 0 300 300
T164 นาย ณัฐพล   สมรูป 0 300 300
T164 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 0 300 300
T164 นาย ภานุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 300 300
T164 นาย พจน์   จินตนาเลิศ 0 300 300
T164 นาย ธนาสิน   เกตุสวัสดิ์ 0 300 300
T164 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 300 300
T164 นาย ยิ่งพิทักษ์   พงษ์พิทักษ์กุล 0 300 300
T164 นาย ธิติพัฒน์   อัศวธีระเกียรติ์ 0 300 300
T164 นาย ธนนนท์   เจริญเพชรนาค 0 300 300
T164 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 300 300
T181 นาย สมเกียรติ   กุลวัฒนาพร 0 250 250
T181 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 250 250
T181 นาย เอกศิษฏ์   พิทักษ์ธนพงษ์ 0 250 250
T181 นาย พลศักดิ์   อ๊อกฉิม 0 250 250
T181 นาย จิรัฏฐ์   ธานินทร์สุรยุทธ 0 250 250
T181 นาย วุฒิชัย   ผึ่งวิไลเลิศ 0 250 250
T187 นาย ชญานนท์   โล่กิตติธรกุล 0 200 200
T187 นาย สัจจา   รัตนดี 0 200 200
T187 นาย สุวิทย์   อาจสด 0 200 200
T187 นาย วัฒนพล   บูรณวิทยวุฒิ 0 200 200
T187 นาย ธวัชชัย   ทองประทุม 0 200 200
T187 นาย พจนที   เจริญสุขพลอยผล 0 200 200
T187 นาย เอกพงษ์   นิธิภิญโญเลิศ 0 200 200
T187 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 200 200
T187 นาย จิรายุทธ   นพรุจิกุล 0 200 200
T187 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 0 200 200
T187 นาย ณัฐวุฒิ   แสงสว่าง 0 200 200
T187 นาย ปภัทศัก   รัตนาสมจิตร์ 0 200 200
T187 นาย อานนท์   สอาดลออ 0 200 200
T187 นาย กวาง   เหงี่ยนวัน 0 200 200
T187 นาย ณรงค์ศักดิ์   หิรัญเนตร 0 200 200
T187 นาย วัชระ   แสงอ่วม 0 200 200
T187 นาย สุชาติ   ดวงมาตร 0 200 200
T187 นาย รัฐพล   คงสุข 0 200 200
T205 นาย เอกพจน์   สถิรเมธินทร์ 0 150 150
T205 นาย ปัถย์   ปิยคุณาวัชร 0 150 150
T205 นาย วันชัย   เขื่อนแก้ว 0 150 150
T205 นาย อนุพงษ์   ตั้งจิตรใส 0 150 150
T205 นาย มานิตย์   สาธรสันติกุล 0 150 150
T205 นาย สมเจตน์   ถิ่นขนอม 0 150 150
T205 นาย นราวิชญ์   ทองแบน 0 150 150
T205 นาย เกรียงไกร   โชคเสริมวงศ์ 0 150 150
T213 นาย ฤทธิ์เดช   แหล้ยัง 0 100 100
T213 นาย ประเสริฐ   เตชะวิจิตรจารุ 0 100 100
T213 นาย มรุต   บุญโต 0 100 100
T213 นาย ฉัตรชัย   เอี่ยวสังข์ 0 100 100
T213 นาย รชต   ขันตี 0 100 100
T213 นาย สุพจน์   พุทธวงค์ 0 100 100
T213 นาย เขตรัตน์   เรืองเกิด 0 100 100
T213 ด.ช. วิภู   ภูธิศาบดี 0 100 100
T213 นาย พลวัฒน์   เกิดสินธุ์ 0 100 100
T213 นาย ภัทรภูมิ   พรพิพัฒน์กุล 0 100 100
T213 นาย ศิริศักดิ์   โกศัย 0 100 100
T213 นาย อนุวัฒน์   แย้มอำพล 0 100 100
T213 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 0 100 100
T226 นาย อนุชา   บัวสุข 0 50 50
T226 น.ส. นุศรา   รัตนมณีพงศ์กุล 0 50 50
T226 นาย ชุตินธร   ผ่องพัฒน์ 0 50 50
T226 นาย วรพันธุ์   แพงเพ็ชร 0 50 50
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com