ปี  2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2557 คะแนนปี 2558 คะแนนทั้งหมด
1 1 Mr. Chan   Keng Kwang 0 6,000 6,000
T3 T3 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 5,700 5,700
T3 T3 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 3,900 3,900
T32 T32 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 3,200 3,200
5 5 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 3,100 3,100
6 6 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 3,000 3,000
T23 T23 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 2,900 2,900
T23 T23 นาย ศุภกิจ   หิรัญเกื้อ 0 2,900 2,900
2 2 Mr. Marvin   Lim 0 2,900 2,900
7 7 นาย วราพงศ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 2,700 2,700
T10 T10 Mr. Chan   Chee Keong 0 2,700 2,700
T8 T8 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 2,600 2,600
T13 T13 นาย วงศกร   ตาดเดิม 0 2,600 2,600
T15 T15 นาย พีร   ปานประยูร 0 2,500 2,500
T15 T15 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 2,500 2,500
T8 T8 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 2,500 2,500
T32 T32 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 2,400 2,400
T10 T10 นาย แกรห์ม   เคย์ 0 2,300 2,300
T10 T10 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ 0 2,300 2,300
T15 T15 นาย ประมวล   ชยาภิวัฒน์ 0 2,300 2,300
T23 T23 นาย วิเชียร   ช้างทอง 0 2,300 2,300
T15 T15 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 2,300 2,300
T13 T13 พ.จ.อ. สัจจา   ถมังกิจ 0 2,200 2,200
T19 T19 นาย สุรศักดิ์   ภูแฉล้ม 0 2,100 2,100
T19 T19 นาย ธีระวัฒน์   ปิ่นทองคำ 0 2,100 2,100
T32 T32 นาย พัฒนา   พีระพันธุ์ 0 2,100 2,100
T23 T23 นาย ปริพล   สมบุญ 0 2,000 2,000
T19 T19 นาย ศักดิ์ชัย   เรืองรุ่ง 0 2,000 2,000
T19 T19 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 2,000 2,000
T23 T23 นาย เมษา   กุลทอง 0 2,000 2,000
T23 T23 นาย ภูริภัทร์   หิมพานต์ 0 2,000 2,000
T32 T32 นาย บริพัตร   ประสพ 0 1,900 1,900
T83 T83 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 1,900 1,900
T32 T32 นาย ภานุวัตร   จิตต์ดี 0 1,900 1,900
T30 T30 นาย อภิเทพ   ทแกล้วพันธ์ 0 1,900 1,900
T23 T23 นาย สุรภูมิ   ธีรัฐตินันท์ 0 1,900 1,900
T32 T32 นาย นุกูล   ติยะกิจ 0 1,900 1,900
T57 T57 นาย โกสิยพงศ์   สงวนวงศ์ 0 1,800 1,800
T32 T32 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 1,800 1,800
T32 T32 ด.ญ. ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 1,800 1,800
T32 T32 นาย เศกฤทธิ์   มะลิวัลย์ 0 1,800 1,800
T32 T32 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 1,800 1,800
T32 T32 นาย วินัย   ทองราย 0 1,800 1,800
T32 T32 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 1,800 1,800
T57 T57 พ.จ.อ. อนุชา   นาคยันยงค์ 0 1,800 1,800
T32 T32 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 0 1,800 1,800
T32 T32 นาย จักราวุธ   คูมหานาคา 0 1,800 1,800
T32 T32 นาย ภมร   แซ่เล้า 0 1,800 1,800
T32 T32 นาย ชาญชัย   สิริบำรุงเมือง 0 1,800 1,800
T57 T57 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 1,700 1,700
T32 T32 นาย ธนากร   เรียนไธสง 0 1,700 1,700
T32 T32 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 1,700 1,700
T32 T32 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 1,700 1,700
T32 T32 นาย ญาณภัทร์   วิลัยธัญญา 0 1,700 1,700
T32 T32 นาย พรณรงค์   ชูนุกูลวงศ์ 0 1,700 1,700
T57 T57 นาย ณัฐพงศ์   มณีรัตนรุ่งเรือง 0 1,700 1,700
T32 T32 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 1,700 1,700
T32 T32 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 0 1,700 1,700
T32 T32 นาย ณัฏฐชัย   แสนฤทธิ์ 0 1,700 1,700
T57 T57 นาย ธวัชชัย   ใคร่นุ่นนา 0 1,700 1,700
T57 T57 นาย พรพงษ์   ปานรักษ์ 0 1,700 1,700
T83 T83 นาย กวีวัฒน์   กมลเชษฐ์ 0 1,700 1,700
T57 T57 นาย ศิริศักดิ์   สุทธิสาคร 0 1,700 1,700
T57 T57 นาย วรพล   จิรานุกูลวงศ์ 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 1,600 1,600
T83 T83 นาย กิตติพงษ์   สันติเลิศ 0 1,600 1,600
T83 T83 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย ธนาดล   ผมประทุม 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย วัฒนา   เปล่งดีสกุล 0 1,600 1,600
T83 T83 นาย กฤษณะ   จำปีทอง 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย อานนท์   สอาดลออ 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย กิตติ   โกศลยุทธสาร 0 1,600 1,600
T57 T57 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 0 1,600 1,600
T83 T83 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,500 1,500
T83 T83 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 1,500 1,500
T83 T83 นาย ณัฐพงษ์   ช่องประเสริฐ 0 1,500 1,500
T83 T83 นาย โดมพล   เฉลิมช่วง 0 1,500 1,500
T83 T83 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 1,500 1,500
T83 T83 นาย กวีวิน   บุญญวศิฏ 0 1,500 1,500
T30 T30 นาย ณฤทธิ์   เขียวเภกา 0 1,300 1,300
นาย ชาญวุฒิ   ปิติพงศ์ภักดี 0 1,200 1,200
นาย กิตติ์ดนัย   วงศ์โชติศตนันท์ 0 1,200 1,200
T32 T32 นาย ธงไท   เทพสุวรรณ 0 1,200 1,200
T110 T110 นาย บุญถึง   รสองุ่น 0 1,200 1,200
T116 T116 นาย ภักดี   ณะจันทร์ 0 1,100 1,100
T57 T57 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 0 1,100 1,100
T57 T57 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 1,100 1,100
T57 T57 นาย วิทย์   หวังวงศ์วิโรจน์ 0 1,100 1,100
T57 T57 นาย สุภักดิ์   จันทร์อินทร์ 0 1,100 1,100
T57 T57 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 1,100 1,100
T57 T57 นาย ภาสวิชญ์   สกุลชล 0 1,100 1,100
T57 T57 นาย จิรายุทธ   นพรุจิกุล 0 1,100 1,100
T57 T57 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 1,100 1,100
T57 T57 เด็กชาย กฤตภาส   อินทรวิเชียร 0 1,100 1,100
T83 T83 นาย ธนิต   เหลืองภูมิยุทธ 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย พุฒิพัฒน์   สุดประเสริฐ 0 1,000 1,000
T116 T116 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย ศิริพงษ์   จิรพัฒน์ภัทรคุณ 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย กฤษณ์   ประสงค์เจริญ 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย สุชาติ   แซ่เฮ้ง 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย กิจจา   วัฒนาสุวิสุทธิ์ 0 1,000 1,000
T83 T83 ด.ช. นพพล   ทำสวน 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย ณัฐพล   สมรูป 0 1,000 1,000
T83 T83 ด.ช. วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย ชุติกุล   พัฒนเจริญ 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย ภาดร   ชุติพงษ์วิเวท 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย ธีรกานต์   ศรีภูธร 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย อติวัฒน์   คำภีร์ 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย อนุรักษ์   จีนสุกแสง 0 1,000 1,000
T83 T83 นาย ประพฤทธิ์   ตั้งอดุลย์รัตน์ 0 1,000 1,000
109 109 Mr. Tommy   Ang 0 900 900
นาย สมภพ   พึ่งคร้าม 0 700 700
นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 700 700
นาย ฐิติพันธ์   สมบุญ 0 700 700
T110 T110 Mr. Bernard   tey 0 700 700
นาย อชิตพล   ธีระบุตร 0 600 600
นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 600 600
T112 T112 นาย ชยพล   บุญอิ่ม 0 600 600
T112 T112 นาย สุรินทร์   รวยดี 0 600 600
นาย บุญดี   เกิดรุ่งเรือง 0 600 600
T112 T112 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 600 600
นาย เอกราช   จารุวงษ์เสถียร 0 600 600
T112 T112 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 600 600
T116 T116 นาย ณัฐวัชร์   สหวิศิษฏ์ 0 500 500
นาย ประเสริฐ   เตชะวิจิตรจารุ 0 500 500
นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 500 500
T116 T116 นาย นัยพล   ฉันทานุกูลวงศ์ 0 500 500
นาย ธวัช   เกียรติศาสน์ 0 500 500
นาย สัจจา   รัตนดี 0 500 500
T116 T116 นาย ประวิทย์   ตาเสือ 0 500 500
T116 T116 นาย ศิวพันธุ์   ดีแสน 0 500 500
นาย ฉัตรชัย   เอี่ยวสังข์ 0 500 500
นาย ทศพล   ตันเจริญ 0 500 500
T116 T116 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 0 500 500
T116 T116 นาย พจนที   เจริญสุขพลอยผล 0 500 500
นาย เกริกกฤษณ์   อินทร์ขำวงค์ 0 500 500
นาย ทัศนัย   แสงพล 0 500 500
นาย ภานุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 500 500
นาย ไกรวิชญ์   พานแก้ว 0 500 500
นาย วรพันธุ์   แพงเพ็ชร 0 500 500
นาย พลวัฒน์   เกิดสินธุ์ 0 500 500
นาย ธนานันท์   กลั่นขจร 0 500 500
นาย วิวัฒน์   ชาห์ 0 500 500
Mr. ฺBHUPINDER   MONGA SINGH 0 500 500
นาย วิรัช   จันทร์ฉวี 0 500 500
T116 T116 Mr. Atsuchi   Sasada 0 500 500
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com