ระเบียบการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2558
(Thailand Snooker Ranking Circuit 2015)

ดิวิชั่น 2

ดิวิชั่น 1 / ดิวิชั่น 2 ถัดไป »»

1. กติกาการแข่งขัน

ใช้กติกาสากลที่ได้รับการรับรองจาก World Professional Billiards and Snooker Association – WPBSA

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกเพศ ทุกวัย ที่ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน เช่น ตาบอดสี ไม่เป็นผู้ที่มีอาการทางจิต หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

3. วิธีการและระบบแข่งขัน

3.1 การจับสลากประกบคู่และสายการแข่งขัน
3.1.1 ทำการจับสลากประกบคู่และสายการแข่งขันรอบแรก ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการแข่งขันเริ่ม
3.2 การแข่งขันในรอบคัดเลือกที่ 1 – 3 จะไม่มีเงินรางวัล เป็นการแข่งขันที่เปิดโอเพ่น (ทั่วไป) ประชาชนผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้จะคัดเลือกให้เหลือจำนวน 64 คน เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบ 128 คน ต่อไป
3.3 การแข่งขันในรายการที่ 1 – 2 รอบ 128 คน เป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาที่มีอันดับและคะแนนสะสมสูงสุด 64 คน ในปี 2557 มาพบกับนักกีฬาที่ผ่านในรอบคัดเลือกที่ 1 จำนวน 64 คน
3.4 การแข่งขันในรายการที่ 3 – 4 รอบ 128 คน เป็นการแข่งขันกันระหว่างนักกีฬาที่มีอันดับและคะแนนสะสมสูงสุดหลังจบรายการที่ 1 – 2 ดิวิชั่น 2 ปี 2558 จำนวน 64 คน มาพบกับนักกีฬาที่ผ่านในรอบคัดเลือกที่ 2 จำนวน 64 คน
3.5 การแข่งขันในรายการที่ 5 – 6 รอบ 128 คน เป็นการแข่งขันกันระหว่างนักกีฬาที่มีอันดับและคะแนนสะสมสูงสุดหลังจบรายการที่ 1 – 4 ดิวิชั่น 2 ปี 2558 จำนวน 64 คน มาพบกับนักกีฬาที่ผ่านในรอบคัดเลือกที่ 3 จำนวน 64 คน
3.6 ระบบการแข่งขัน ดิวิชั่น 2 จะมีรอบคัดเลือก (รอบทั่วไป) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
3.6.1 รอบคัดเลือกที่ 1 จะไม่มีเงินรางวัล จะประกอบด้วยประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยจะทำการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 64 คน เพื่อเข้าไปแข่งขันใน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 รอบ 128 คน และดิวิชั่น 2 รายการที่ 2 รอบ 128 คน ต่อไป
3.6.2 รอบคัดเลือกที่ 2 จะไม่มีเงินรางวัล จะประกอบด้วยประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยจะทำการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 64 คน เพื่อเข้าไปแข่งขันใน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 3 รอบ 128 คน และดิวิชั่น 2 รายการที่ 4 รอบ 128 คน ต่อไป
3.6.3 รอบคัดเลือกที่ 3 จะไม่มีเงินรางวัล จะประกอบด้วยประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยจะทำการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 64 คน เพื่อเข้าไปแข่งขันใน ดิวิชั่น 2 รายการที่ 5 รอบ 128 คน และรายการที่ 6 รอบ 128 คน ต่อไป
3.7 ดิวิชั่น 2 รอบ 128 คน มีจำนวน 6 รายการ ระบบการแข่งขันมีดังนี้
3.7.1 ดิวิชั่น 2 รายการที่ 1 และรายการที่ 2 รอบ 128 คน ประกอบด้วย นักกีฬาที่ผ่านในรอบคัดเลือกที่ 1 จำนวน 64 คน และนักกีฬาท็อป 64 คน หลังจากจบฤดูกาล ดิวิชั่น 2 ในปี 2557
3.7.2 ดิวิชั่น 2 รายการที่ 3 และรายการที่ 4 รอบ 128 คน ประกอบด้วย นักกีฬาที่ผ่านในรอบคัดเลือกที่ 2 จำนวน 64 คน และนักกีฬา ท็อป 64 คน หลังจบรายการที่ 1 และ 2 ดิวิชั่น 2 ปี 2558
3.7.3 ดิวิชั่น 2 รายการที่ 5 และรายการที่ 6 รอบ 128 คน ประกอบด้วย นักกีฬาที่ผ่านในรอบคัดเลือกที่ 3 จำนวน 64 คน และนักกีฬา ท็อป 64 คน หลังจบรายการที่ 1 - 4 ดิวิชั่น 2 ปี 2558
3.8 นักกีฬาที่มีคะแนนสะสมติดในอันดับ 1 – 128 คน จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรายการถัดไป กรณีฝ่าฝืนในระเบียบข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการถัดไปได้
3.9 นักกีฬา อันดับที่ 1 – 64 คน หลังจบรายการที่ 1 – 6 ดิวิชั่น 2 ปี 2558 จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2558 (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น)
3.10 กรณีผู้เล่นไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ให้ปฏิบัติดังนี้
3.10.1 กรณีไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน โดยจะต้องทำหนังสือหรือแสดงหลักฐานที่ไม่สามารถมาแข่งขันได้ มาแสดงต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการแข่งขัน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม แต่ไม่ได้รับเงินรางวัล
3.10.2 กรณีไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่มีหนังสือหรือหลักฐานมาแสดงต่อฝ่ายจัดการแข่งขันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่านักกีฬาแพ้การแข่งขันในรอบนั้นๆ (Walkover) และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลรวมทั้งคะแนนสะสม และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเป็นครั้งที่ 2 ผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งขันตลอดฤดูกาลนั้นๆ
3.11 การจัดอันดับมือวางในฤดูกาลถัดไป จะใช้คะแนนสะสมจากฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ ผู้ที่ได้คะแนนสะสมอันดับ 1-8 ของดิวิชั่น 2 จะได้เลื่อนขึ้นไปเล่นในดิวิชั่น 1 โดยไปแทนที่อันดับ 1- 8 คน สุดท้ายของดิวิชั่น 1 ส่วนมืออันดับ 1-8 คนสุดท้ายของดิวิชั่น 1 จะตกลงมาแข่งขันในดิวิชั่น 2 ในฤดูกาลถัดไปแทน
3.12 การรวมคะแนนในการจัดอันดับสำหรับฤดูกาลใหม่ จะไม่นำคะแนนยกมาจากปีที่ผ่านมาเข้ามารวม กล่าวคือ หลังจากจัดอันดับแล้ว ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มต้นที่คะแนน “ศูนย์” เท่ากันหมด
3.13 นักกีฬาต้องมารายงานตัวที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที หากนักกีฬาไม่ พร้อมที่จะลงทำการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด จะถูกปรับแพ้ไปทันที 1 เฟรม และถูกปรับอีก 1 เฟรมในทุก ๆ 15 นาทีที่มาสาย หากผู้แข่งขันมาสายเกิน 30 นาทีนับจากเวลาที่กำหนดไว้ในตารางแข่งขัน ผู้เล่นจะถูกปรับแพ้ไปในการแข่งขันแมตช์นั้นทันที ในกรณีจำเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถ เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องแจ้งให้ผู้แข่งขันที่เกี่ยวข้องได้รับทราบล่วงหน้า
3.14 กรณีนักกีฬาทำผิดกฏระเบียบหรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม หรือถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรให้ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันพิจารณาโทษ ได้ตามดุลยพินิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.14.1 ห้ามแข่ง 1 รายการ
3.14.2 ห้ามแข่งขัน 1 ฤดูกาล
3.14.3 ตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เป็นระยะเวลาตามความเหมาะสม
3.15 ระบบการแข่งขันเป็นแบบ "แพ้คัดออก" (Knockout)
3.15.1 รอบแรกถึงรอบ 64 คนแข่งขันดีที่สุด 3 ใน 5 เฟรม
3.15.2 รอบ 32 คนสุดท้ายจนถึงรองชิงชนะเลิศแข่งขันดีที่สุด 4 ใน 7 เฟรม
3.16 ในการกรณีที่ไม่สามารถหาข้อสรุปของปัญหาได้ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาด

4. การแจ้งกำหนดการแข่งขัน

สมาคมฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนฤดูกาลการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น โดยสามารถติดตามได้ จาก www.thailandsnooker.org

5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

5.1 ให้นักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนเริ่มการแข่งขัน โดยสมาคมฯ จะแจ้งกำหนดวันรับสมัครและวันปิดรับสมัครให้ทราบทางเว๊ปไซด์ นักกีฬาไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ หลังผ่านวันปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว
5.2 สถานที่รับสมัคร
5.2.1 สโมสรที.บี.ซี ซอยรามคำแหง 89/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2374-7307
5.2.2 ทางเว๊ปไซด์ www.thailandsnooker.org
5.2.3 สมัครโดยตรงที่ ศูนย์พัฒนากีฬาบิลเลียดแห่งเอเซีย สนามราชมังคลากีฬาสถาน โทรศัพท์ 0-2369-1506
5.2.4 อัตราค่าสมัครคนละ 300 บาทต่อ 1 รายการ สำหรับ รายการดิวิชั่น 2 และ 500 บาท สำหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ดิวิชั่น 1 / ดิวิชั่น 2 ถัดไป »»
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com