ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

ถัดไป »»

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของสมาคมฯ มากยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

หมวดที่ 3 สมาชิก

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

หมวดที่ 5 การดำเนินการ

หมวดที่ 6 การเงินและการบัญชี

หมวดที่ 7 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

หมวดที่ 8 การเลิกสมาคม

ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com